آرامش بازار مسكن در طول ناآرامی ها

آرامش بازار مسكن در طول ناآرامی ها

بازار مسکن اصفهان در هفته‌ دوم دی، همزمان با نا آرامی ها تقریبا به مرز تعطیلی رسید و بعضی از مشاوران املاک به گفتند که از 9 تا 15 دی‌ تعداد مراجعه‌ کنندگان آنها از تعداد انگشتان دست‌ کمتر بود.